Fëmijët dhe adoleshentët

  Fëmijë dhe adoleshentë
  Libri: Les Loustics / Décibels

  Asnjëherë nuk është shumë herët për të mësuar frëngjisht! Nëpërmjet këtij kursi, fëmijët njoftohen me kul-
  turën franceze, poashtu edhe me gjuhën frënge dhe nxisin inteligjencën dhe kreativitetin e tyre përmes ak-
  tiviteteve të ndryshme,siç janë: këngët, lojërat, loja e roleve dhe tregimet.
  Çdo modul do të zgjasë 10 javë ku përfshihen 20 orë kurse me çmim 60 €.

  Fëmijë:
  Fillestar  ­­ ­    ­­ ­  E hënë, e mërkurë: 17:00-18:00
  Mesatar   ­­ ­    ­­ ­  E martë, e enjte: 17:00-18:00

  Adoleshentë:
  Fillestar   ­­ ­    ­­ ­  E hënë, e mërkurë: 17:00-18:00
  Mesatar   ­­ ­    ­­ ­  E martë, e enjte: 18:00-19:00

  Price

  60.00€
  X